Babysitting the Brat - Samantha Hayes, Chloe Cherry, Lily Rader